Pages Navigation Menu

Notulen MR | 14 november 2017

Notulen MT-MR 26 september 2017

Aanwezig:
Management team: Piet Klein, Marian Fenenga.
OMR: Maarten de Graaf (voorzitter), Roos Matzinger (notulist), Jeroen van der Mije.
PMR: Marty Oosting, Beppie Dubbeldam, Birgit Overing
Afwezig: Richard Donker

 1. Opening
  De voorzitter heet iedereen welkom en er wordt besproken wie er afwezig is. De agenda wordt vastgesteld.
 2. Bespreking onrust op school
  Birgit merkt op dat er momenteel wel dingen stil liggen.
  Piet geeft aan dat de school op nummer 1 staat en dat hij momenteel maar gedoseerd buitencontact heeft. Hij geeft aan dat hij eerder signalen heeft ontvangen.
  Roos geeft aan dat de MR meer/eerder geïnformeerd had willen worden. Wil je een serieuze gesprekspartner zijn, ook voor de toekomst, dan moeten dit soort dingen gedeeld worden.
  Birgit vraagt naar de taken van Dhr. van Lee. Piet geeft aan dat hij niet vindt dat er taken blijven liggen, wel zijn eigen taken zoals RI&E. De rol van de interim-manager is
  dat hij zichtbaar moet zijn binnen de school. Hij pakt de organisatorische dingen op. Hij is niet aanwezig bij overleggen. Hij vervangt voor een groot deel wat de teamleiders doen. Het werk is verder verdeeld over een aantal medewerkers. Piet neemt veel van de clustermanager over. Naar aanleiding van het werkoverleg worden de taken verdeeld tussen de directeur, de interim-manager en Akkelien.

  De MR geeft aan dat de taakverdeling voor veel medewerkers niet duidelijk is. Er wordt geadviseerd dat de interim manager morgen bij het overleg uitlegt wat de taakverdeling is en welke taken hij heeft opgepakt. Er is meer structuur en duidelijkheid nodig. Dit in het kader van openheid en zodat het personeel weet waar ze aan toe zijn. De MR merkt op dat een verhoogde werkdruk niet te lang mag duren. Hoe lang is deze acceptabel? Een termijn in deze is belangrijk.

  De MR geeft aan dat ze graag vooraf geïnformeerd wil worden over de aanstelling van interimmers en voor welke termijn. Dit in het kader van transparantie; bovendien zijn wijzigingen in de taakverdeling binnen de schoolleiding adviesplichtig. Piet geeft aan het hier niet mee eens te zijn, met name niet bij het aanstellen van een colz. De MR benadrukt dat zij meegenomen zou moeten worden in al deze processen en tijdig geïnformeerd zou moeten worden. De MR waakt voor kwaliteit en continuïteit van het
  onderwijs. De termijn waarvoor een interimmer wordt aangesteld is in deze zeker van belang.

  De directeur vraagt de MR om opheldering over de brief aan de interim-manager over zijn aanstelling, vanuit de MR. Hij is van mening dat dit via hem had moeten gaan, met name ook het punt m.b.t. wanneer hij is benaderd hiervoor. De MR is het hier niet mee eens, het is in alle openheid gegaan, de directeur was in-gekopieerd op de correspondentie. Bovendien mag de MR informatie opvragen van alle betrokken partijen indien zij dit nodig acht in de uitvoering van haar taak.

 3. Notulen van 26 sept 2017
  De wijzigingen worden besproken en de notulen goedgekeurd.
 4. Mededelingen
  Het etentje wordt verschoven naar een dinsdag in januari. Er wordt geadviseerd een overnachting daarbij aan te bieden aan Aranka omdat zij van ver moet komen.
  Leerlingenaantallen
  momenteel 43 SO en 90 VS0 leerlingen, dus in totaal 133. Binnen het SO worden er in januari nieuwe leerlingen verwacht. De aantallen bij het LWOE zijn per 1 okt 753, per 1 nov 816, per 14 nov 848. Dus gemiddeld 18 nieuwe leerlingen extra per week. 80% bestaat uit korte arrangementen.
  Statuut en Reglement
  Men bespreekt de naam van de stukken “Medezeggenschapsreglement van SEIN te Heemstede / Medezeggenschapsstatuut van SEIN te Heemstede”. De MR is van mening dat de naam van de school ook in de naam moet staan. De directeur geeft aan dat de MR onderdeel is van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is SEIN. Er wordt besloten om de school als onderdeel te benoemen in de titel. Verdere wijzigingen worden besproken, zoals een zittingsduur van 3 i.p.v. 4 jaar in het Reglement, en de vacatievergoeding die nog ontbreekt in het Statuut, doorgevoerd en goedgekeurd. Beppie zal het Activiteitenplan en Huishoudelijk reglement opstellen en rondsturen.
 5. Nieuwe Inspectiekader
  De directeur legt het nieuwe inspectiekader uit. Het is een vernieuwing van Toezicht.
  1) basiskwaliteit moet op orde zijn;
  2) verantwoording voor zichtbaar maken van kwaliteit ligt nu veel meer bij het bestuur;
  3) de wet Bisschop 1/8/2017, maakt onderscheid tussen deugdelijkheid eisen en eigen aspecten van kwaliteit – is andere manier van toetsen. Er is nu een basiskader voor alle vormen van onderwijs. Inspectie wil je ook stimuleren om je als school door te ontwikkelen. Bespreking structuur en waarderingskader – vijf kwaliteitsgebieden, standaarden bepaald per
  kwaliteitsgebied. Per gebied kan je aangeven waar je speerpunten liggen. De centrale vraag bij het onderzoek is: is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? Er is bij zo een onderzoek altijd een gesprek met de MR. Uiteindelijk vloeit er een (concept) rapportage uit voort. Een weging laat de inspectie niet zien. Indien je een zwakke school bent moet je binnen een jaar je basiskwaliteit op orde krijgen. Zo een groot onderzoek is één keer per vier jaar. De Waterlelie is in mei 2018 aan de beurt. AB is geen onderdeel van het onderzoek. Zij hebben een eigen thema: Onderzoek – oudertevredenheid, tevredenheid van de scholen, meerwaarde van de dienstverlening. Hieruit volgt een advies naar OC&W waaruit een nieuwe financiering hopelijk volgt. De school heeft vertrouwen in dit onderzoek. Het rapport wordt pas na de zomer verwacht. Wordt de nieuwe financiering niet verstrekt, dan is er een afbouwregeling en volgt er een lobby bij OC&W.
 6. Communicatie naar ouders m.b.t. Schoolplan
  De MR bespreekt de communicatie vanhet schoolplan richting ouders toe. Bureau Budelinc is ingeschakeld en maakt een boek/samenvatting van het Schoolplan. Hierin komen ook gesprekken met ouders, enthousiaste verhalen etc. De MR adviseert er meer van te maken dan een boek. Maak het onderdeel van een groter plan, thema’s ouderavond bijvoorbeeld naar
  aanleiding van thema’s Schoolplan. Om er een groter geheel van te maken zou er bijvoorbeeld een stagiaire communicatie en marketing ingeschakeld kunnen worden onder begeleiding van bijvoorbeeld PR SEIN Sandra van Laarhoven, of Linda Glebbeek, communicatiedeskundige. Zij zou een plan kunnen maken, dagelijkse uitvoering, kalender, jaarplanning. Grafisch ontwerp bijv van Budelinc – Rosalie etc. De directeur en Jeroen zullen dit oppakken. Voor 16 januari zou men dan een communicatie plan en aanpak schoolplan moeten hebben.
 7. WVTTK
  Beppie informeert de vergadering dat er nu één ouder van het SO, n.a.v. de oproep vacature, nu in de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer zit. Daar zijn we heel blij mee!
 8. Rondvraag en Sluiting
  Dit was de laatste vergadering van Marty. Zij is zes jaar lid van de MR geweest. De MR vindt het erg jammer dat Marty geen onderdeel meer zal uitmaken van de MR en ze zal zeker gemist worden. Marty wordt hartelijk bedankt en geeft de aanwezigen een klein cadeautje! Sluiting om 21:30 uur.

Actiepuntenlijst

 1. Opvolger AB in PMR – ?,
 2. Maken notulen – Roos,
 3. Informeren personeel/ouders over de onrust – PMR/Barzilay,
 4. Planning afscheidsetentje Aranka en Marty – Beppie/Directie,
 5. Opstellen Huishoudelijk Regelement, – Beppie,
 6. Communicatie Schoolplan jegens ouders – Piet en Jeroen.

Data vergaderingen volgend schooljaar:
16 januari 2018
13 maart 2018
17 april 2018
26 juni 2018

error: © Copyright De Waterlelie