Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Onderwijs links

Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Geplaatst door op sep 5, 2017 in Onderwijs links | 0 comments

Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Passend onderwijs gaat over het passend maken van onderwijs voor kinderen. Zoals in de wet staat omschreven heeft ieder kind recht op onderwijs dat het beste past bij zijn of haar mogelijkheden. Binnen het samenwerkingsverband Passend onderwijs Haarlemmermeer hebben we gekozen voor een oplossingsgerichte manier van kijken en werken om het onderwijs zo effectief mogelijk af te stemmen op de behoeften van het kind.

www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl

Het Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden

Geplaatst door op sep 5, 2017 in Onderwijs links | 0 comments

Het Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden

Het Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden (SWV AM) bestaat uit 17 scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen zijn gehuisvest in de kerngemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder Amstel, Uithoorn en Haarlemmermeer.

www.swvam.nl

LWOE

Geplaatst door op mrt 9, 2015 in Epilepsie links, Onderwijs links | 0 comments

LWOE

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie

In Nederland zijn ongeveer 50.000 kinderen en jongeren met epilepsie. De meeste kinderen met epilepsie redden zich goed op school. Helaas ondervinden sommige kinderen met epilepsie wel problemen op school. Het gaat dan vaak om concentratie-, tempo- en geheugenproblemen, maar ook op psychosociaal vlak kunnen kinderen minder of anders gaan functioneren. Deze leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen van onderwijskundig begeleiders die gespecialiseerd zijn in epilepsie in samenhang met onderwijsbelemmeringen. Door deze ondersteuning kunnen de kinderen meestal toch op hun eigen school blijven.

www.lwoe.nl

Handicap + studie

Geplaatst door op feb 18, 2014 in Onderwijs links | 0 comments

Handicap + studie

Handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap, stimuleert dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs.

www.handicap-studie.nl

LESCO | Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Geplaatst door op mei 31, 2013 in Onderwijs links | 0 comments

LESCO | Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Sinds 1 januari 2005 vormen de verenigingen voor scholen voor zeer moelijk lerende kinderen (LV ZML), scholen voor lichamelijk, verstandelijk- en meervoudig gehandicapte kinderen en langdurig zieke kinderen (VMT / LZK3), scholen voor leerlingen met epilepsie (LWOE) en de Regionale Expertise Centra cluster 3 (REC’s cluster 3) samen de Landelijke Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO).

www.lecso.nl

VO Raad

Geplaatst door op mei 30, 2013 in Nieuwsberichten, Onderwijs links | 0 comments

De VO-raad is een vereniging van 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs.

Het doel van de VO-raad is om de onderwijskwaliteit te bevorderen en scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van het onderwijs voor 1 miljoen leerlingen. Daarbij werkt de VO-raad aan de speerpunten uit de VO-Investeringsagenda en de VO-Professionaliseringsagenda. Als werkgeversvereniging voert de VO-raad overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

www.vo-raad.nl

PO Raad

Geplaatst door op mei 28, 2013 in Nieuwsarchief, Onderwijs links | 0 comments

PO Raad

Op 14 maart 2007 besluiten vijf besturenorganisaties uit het primair onderwijs (BesturenraadBond KBOLVGSVBSVOS-ABB) en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) tot de oprichting van een sectororganisatie voor de besturen uit het primair onderwijs (basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs). Hieraan ten grondslag liggen de ontwikkelingen in het primair onderwijs en de wens, onder andere vanuit een groep scholen, om tot één sectororganisatie te komen.

www.poraad.nl

Passend onderwijs

Geplaatst door op mei 28, 2013 in Onderwijs links, Overheid links | 0 comments

Passend onderwijs

Dit is de website van het ministerie van OCW over passend onderwijs. Op de website vindt u informatie over uw rol bij de besluitvorming rondom het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. Ook kunt u hier praktijkvoorbeelden vinden (hoe doen andere medezeggenschapsraden dit?) en u abonneren op de nieuwsbrief passend onderwijs.

.passendonderwijs.nl

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Geplaatst door op okt 11, 2012 in Onderwijs links, Overheid links | 0 comments

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

KLACHTENCOMMISSIES

Ouders, leerlingen, medewerkers en anderen die bij een school betrokken zijn kunnen bij een Klachtencommissie een klacht indienen over een gedraging of een beslissing van een ander op die school.

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

De Berkenschutse

Geplaatst door op mei 8, 2012 in Epilepsie links, Onderwijs links | 0 comments

De Berkenschutse

Expertisecentrum voor:
Onderwijs en Epilepsie
Onderwijs en LZK
Onderwijs en ASS

De Berkenschutse is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs te Heeze. Op de school zitten leerlingen tussen 4 en 20 jaar met een niveau van Zeer Moeilijk Lerend tot en met HAVO/VWO.

De Berkenschutse is een Cluster 3 school voor Langdurig Zieke Kinderen (LZK).

Van oudsher is er een nauwe samenwerking met het op het zelfde terrein gelegen Epilepsiecentrum Kempenhaeghe.

www.berkenschutse.nl