Pages Navigation Menu

Oudercontacten

de-waterlelie-15

Educatief partnerschap:
Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. We streven naar een wederzijdse betrokkenheid om optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Het hebben van een goede communicatie daarover is daarbij onontbeerlijk. De ouders zien wij als de ervaringsdeskundigen van hun kind en de leerkracht als onderwijsprofessional. Samenwerking tussen ouders en school staat centraal en vindt mede plaats tijdens de oudergesprekscyclus.

Oudergesprekscyclus:
De oudercontacten voor het komend schooljaar zien er als volgt uit:

De algemene informatie-avond:
We starten dit schooljaar met de algemene informatieavond op donderdag 14 september.  Deze avond heeft eerst een algemeen deel en vervolgens maakt u kennis met het klassenteam van uw kind, ontmoet u de andere ouders uit de groep van uw kind en krijgt u meer te horen over het reilen en zeilen in de groep.

Ouder-vertel-gesprek:
Op de algemene informatieavond kunt u zich inschrijven voor een persoonlijk contact met de leerkracht. Tijdens de laatste OPP bespreking van het vorige schooljaar heeft u aan kunnen geven welke onderwerpen u belangrijk vindt in de overdracht naar een nieuwe leerkracht bijvoorbeeld wat heeft uw kind nodig van de leerkracht, op welke manier kan de leerkracht goed afstemmen op de (leer)behoeftes van uw kind? In dit ouder-vertel-gesprek zal dit aan de orde komen.
Daarnaast heeft de leerkracht ook een aantal praktische vragen:

  • Hoe is de vakantie verlopen?
  • Hoe heeft uw kind de start van het schooljaar ervaren?
  • Zijn er actuele ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden?
  • Zijn er medicatie wijzigingen?• Is het duidelijk wat uw kind, wanneer, mee naar school moet nemen?
  • Welke afspraken maken we over de wijze van het uitwisselen van wetenswaardigheden en de voortgang van het leerproces?

De ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gesprekken:
Tijdens de jaarlijkse OPP gesprekken staat de voortgang van de schoolresultaten centraal. Deze gesprekken zijn gepland na de toetsweken. In de onderstaande planning kunt u lezen in welke weken deze zullen plaatsvinden. Zoals gebruikelijk ontvangt u daarvoor een uitnodiging en voorafgaande aan het gesprek via de leerkracht een digitale versie van het OPP. Tijdens dit gesprek krijgt u een terugkoppeling over de leerontwikkeling van uw kind en worden er afspraken gemaakt voor de komende periode.

Tijdens het OPP gesprek in juli 2017 zal de eindevaluatie besproken worden van zowel de doelen, aanpak als suggesties voor doelen in het OPP van het volgende schooljaar. In zowel het OPP als in de periodeplanning is op deze manier in het volgende schooljaar duidelijk terug te lezen welke aanpak goed werkte voor uw kind.

Telefonisch of live oudergesprek:
De leerkracht nodigt u uit en naar behoefte vindt er in de geplande weken een telefonisch of live oudergesprek met de leerkracht plaats.

De oudergesprekken vinden ’s middags en op één avond in dezelfde week plaats. U kunt met de groepsleerkracht, vakleerkrachten en therapeuten spreken over de vorderingen van uw kind/pupil.

 Planning oudercontacten 2017-2018:
Week 37:   nieuwschooljaar receptie: maandag 11 september 2017.
Week 38:  periode 1:   een oudervertelgesprek (inschrijving tijdens nieuwschooljaar receptie) op dinsdag 19 september 2017 tot 21.00 uur mogelijk.
Week 45:  periode 2:   een telefonisch of live oudergesprek; voortgang afspraken (uitnodiging week 42) op donderdag 9 november 2017 tot 21.00 uur mogelijk.
Week 10:  periode 3 :  toetsweken (week 2 & 3 & 4) en OPP gesprek (uitnodiging week 7) op donderdag  8 maart 2018 tot 21.00 uur mogelijk.
Week 17:  periode 4:   een telefonisch of live oudergesprek; voortgang afspraken (uitnodiging week 15) op dinsdag 24 april 2018 tot 21.00 uur mogelijk.
Week 27:  periode 5:   toetsweken (week 20&21&22) en OPP gesprek (uitnodiging week 25) op dinsdag 10 juli 2018 tot 21.00 uur mogelijk.

Rapport:
Naast het OPP wordt een rapport gemaakt. Dit rapport wordt geschreven op leerlingniveau: de leerkracht schrijft het voor zijn of haar leerling en bespreekt het. Zo krijgen de leerlingen structureel gerichte en motiverende feedback op hun vorderingen.

Tijdens het OPP gesprek in juli 2018 zal de eindevaluatie besproken worden van zowel de doelen, aanpak als suggesties voor doelen in het OPP van het volgende schooljaar. In zowel het OPP en als in de periodeplanning is op deze manier in het volgende schooljaar duidelijk terug te lezen welke aanpak goed werkte voor uw kind. Naast het OPP wordt een rapport gemaakt. Dit rapport wordt geschreven op leerlingniveau: de leerkracht schrijft het voor zijn of haar leerling- en bespreekt het. Zo krijgen de leerlingen structureel gerichte en motiverende feedback op hun vorderingen.

Mocht u nog vragen hierover hebben, dan kunt u daarvoor altijd de leerkracht of één van onze coördinatoren leerlingenzorg benaderen.

Rapportuitgifte:
week 12: maandag 19 maart 2018 en
week 28: maandag 16 juli 2018.

Communicatie:
Aan educatief partnerschap geven wij tijdens geplande en informele gesprekken die met de ouders plaatsvinden vorm. De leerkracht heeft de regie over het onderwijsleerproces en is voor u de eerste aanspreekpersoon.

Naast de geplande oudergesprekken en informatieavond(en) is het wenselijk dat de ouders en de school elkaar op de hoogte houden van gebeurtenissen die voor uw kind en onze leerling van belang zijn.

Afhankelijk van het communicatieniveau van de leerling wordt er een communicatiemiddel gekozen en volgens wederzijdse afspraak wordt informatie uitgewisseld. Binnen de afdeling SO en de IBL groepen van het VSO wordt er gewerkt met een digitaal heen – en weerschriftje. Binnen de overige groepen van de afdeling VSO vindt de informatie-uitwisseling via de mail plaats of zorgen de leerlingen zelf voor informatieoverdracht. Dit is niet voor alle leerlingen haalbaar en zal dan ook niet van hen verwacht worden. Voor leerlingen die opgenomen zijn binnen één van de afdelingen van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, is de telefoon of mail het beste middel om snel en gemakkelijk contact te houden. Om de rust en continuïteit binnen de leergroepen te garanderen, vragen wij u om de leerkrachten alleen vóór of ná schooltijd te bellen. Voor dringende gevallen zijn de teamleiders of de clustermanager onderwijs bereikbaar. Bij een ingrijpende gebeurtenis van uw kind wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Mocht u of de leerkracht behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek dan kan er altijd een telefoongesprek plaatsvinden of een afspraak gemaakt worden.

U kunt ook een afspraak maken om een dagdeel in de groep van uw kind aanwezig te zijn.

Ongeveer 1 keer in de 3 weken mailen de teamleiders een informatiebulletin “de Flits”, Nieuwsflitsen SO en Nieuwsflitsen VSO, om u op de hoogte te brengen van actuele gebeurtenissen in de groepen en binnen de school. De bulletins zijn ook te vinden op de website. De data van de uitgave van de Flits staan in de jaarplanning voor de ouders.

 

 

error: © Copyright De Waterlelie