Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

De Commissie van Toelating en Begeleiding (CVB)

 

De Commissie van Begeleiding (CvB) is eigenlijk de Commissie van Toelating en Begeleiding (CvTB). Als een leerling wordt aangemeld op de Waterlelie vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de voorzitter en wordt alle beschikbare informatie verzameld. Mocht er nog geen beschikking zijn dan wordt deze door de huidige school van de leerling aangevraagd. De traject begeleider van de Waterlelie kan hierbij ondersteunen. Als er een beschikking cluster 3 is worden de leerling en de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een intakebezoek met de leden van de CVB. Dit bestaat uit een PGO (periodiek geneeskundig onderzoek) door de schoolarts en een wenmoment in de groep als de ouders/verzorgers een gesprek hebben met de schoolmaatschappelijk werker.

Tevens maakt u kennis met de coördinator leerlingzorg. Vervolgens bepalen de CvB leden tijdens de CVB bespreking, die op de intake volgt, of de leerling geplaatst wordt,wanneer en in welke groep. Op grond van dossiergegevens, het kennismakingsgesprek en intakebezoek stellen de CvB leden tijdens een CVB bespreking het leerlingprofiel samen. In dit leerlingprofiel komt het integratief beeld van de leerling te staan, worden hulp- en onderzoeksvragen gesteld, handelingsadviezen gegeven, de dominante stroom en het uitstroomperspectief bepaald. Het leerlingprofiel wordt ter goedkeuring en ondertekening aan de ouders/verzorgers voorgelegd. Na minimaal 6 weken of maximaal 3 maanden wordt na de integratie fase door de leerkracht het integratief beeld met de ouders/verzorgers besproken en wordt er samen met hen het IHP (individueel handelingsplan) vastgesteld. Hierbij kan een coördinator leerlingzorg of gedragwetenschapper bij aanwezig zijn.

Naast de verantwoording voor de toelating hebben de leden van de CvB ook de verantwoording voor de herindicatie, d.w.z. dat ze hiertoe een leidend advies geven. Ook heeft de CvB de eindverantwoording voor de leerlingenzorg. (handelingsplannen, doorplaatsen van leerlingen, enz.). De dagelijkse leerlingzorg is door de CVB gedelegeerd aan de CLZ (de commissie leerlingzorg), deze bestaat uit de coördinatoren leerlingzorg, gedragwetenschappers en teamleiders.

De leden waar uit de Commissie van Begeleiding bestaat vindt u in het menu links. 

De clustermanager onderwijs is voorzitter van de CVB. De clustermanager heeft een eerste kennismakingsgesprek waarin de reden van aanmelding wordt besproken. Hierin zal gevraagd worden naar de stoornis en beperking, de beperking onderwijsparticipatie en de ontoereikendheid van de huidige zorgstructuur. Daarna vindt er uitleg plaats over de organisatie en de inrichting van het geboden onderwijs op de Waterlelie en wordt er een rondleiding gegeven waarbij de mogelijkheden van de leerling op de Waterlelie zichtbaar worden. Mochten de ouders/verzorgers overgaan tot aanmelding dan kan de trajectbegeleider de ouders en de huidige school ondersteunen bij de aanvraag van een beschikking cluster 3. De leerling wordt op basis een intake en dossieronderzoek door de leden van de CVB besproken.

Tijdens deze bespreking wordt het integratief beeld van de leerling gemaakt, hulp- en onderzoeksvragen gesteld, handelingsadviezen gegeven, de dominante stroom en het uitstroomperspectief bepaald. Het leerlingprofiel wordt ter goedkeuring en ondertekening aan de ouders/verzorgers voorgelegd.

Na minimaal 6 weken of maximaal 3 maanden wordt door de leerkracht het integratief beeld met de ouders/verzorgers besproken en wordt er samen met hen het IHP (individueel handelingsplan) vastgesteld. Hierbij kan een coördinator leerlingzorg of gedragwetenschapper bij aanwezig zijn. 

De coördinator leerlingzorg maakt als didacticus deel uit van de CVB. Tevens ontvangt de coördinator leerlingzorg de ouders tijdens het intakebezoek en bepaalt samen met de leden van de CLZ en CVB in welke groep de leerling geplaatst kan worden. Deze plaatsing wordt definitief na de CVB bespreking waarin het leerlingprofiel wordt vastgesteld. De coördinator leerlingzorg vult onder het kopje leren/cognitie het leerlingprofiel. Op basis van deze gegevens en de inbreng van de coördinator leerlingzorg wordt mede het integratief beeld van de leerling gemaakt, hulp- en onderzoeksvragen gesteld, handelingsadviezen gegeven, de dominante stroom en het uitstroomperspectief bepaald. De coördinator leerlingzorg is de eerste contactpersoon als de leerling op school komt voor de intake en de plaatsing in de groep.

Na plaatsing is dat de leerkracht en ondersteunt de coördinator de leerkracht in de begeleiding van de leerling en de totstandkoming van het IHP (Individueel Handelingsplan).

De schoolarts neemt tijdens het intake bezoek een PGO af (periodiek geneeskundig onderzoek) en bespreekt de lichamelijke conditie van de leerling. Op basis van dit gesprek en onderzoek vult de schoolarts onder het kopje medisch het leerlingprofiel.

Op basis van deze gegevens en de inbreng van de schoolarts wordt mede het integratief beeld van de leerling gemaakt, hulp- en onderzoeksvragen gesteld, handelingsadviezen gegeven, de dominante stroom en het uitstroomperspectief bepaald.

De gedragswetenschapper doet onderzoek naar cognitieve functiestoornissen in relatie met andere beperkingen en adviseert de leerkracht van de Waterlelie. De gedragswetenschapper maakt als psycholoog deel uit van de CVB. Deze maakt in het leerlingprofiel een verslag van de psychologische gegevens uit de door de ouders/verzorgers en huidige school aangeleverde documenten.

Op basis van deze gegevens en de inbreng van de gedragwetenschapper wordt mede het integratief beeld van de leerling gemaakt, hulp- en onderzoeksvragen gesteld, handelingsadviezen gegeven, de dominante stroom en het uitstroomperspectief bepaald.

Wanneer ouders hun kind hebben aangemeld op de Waterlelie vindt er een gesprek plaats met de schoolmaatschappelijk werker om zicht te krijgen op de thuissituatie en eventueel aanwezige hulpverlening. De schoolmaatschappelijk werker doet hier kort verslag van in het OPP van de leerling.

De schoolmaatschappelijk werker heeft oog voor de leerling in zijn thuissituatie en in hoeverre dit consequenties heeft voor het leren op school. De schoolmaatschappelijk werker heeft tijdens de intake een gesprek met de ouders/verzorgers van de aangemelde leerling. Op basis van dit gesprek en dossieronderzoek vult de schoolmaatschappelijk werker onder het kopje maatschappelijk het leerlingprofiel.

Op basis van deze gegevens en de inbreng van de schoolmaatschappelijk werker wordt mede het integratief beeld van de leerling gemaakt, hulp- en onderzoeksvragen gesteld, handelingsadviezen gegeven, de dominante stroom en het uitstroomperspectief bepaald.

De trajectbegeleider geeft de ouders/verzorgers en de leden van de CVB administratieve ondersteuning bij de aanvraag van de beschikking en tijdens de CVB bijeenkomsten.

Tevens is de trajectbegeleider de contactpersoon met de CVI ( de commissie van indicatie), deze commissie is verantwoordelijk voor het geven van de beschikking cluster 3, die nodig is voor plaatsing op de Waterlelie. 

Deel dit!

Deel dit met de wereld!