Selecteer een pagina

MR Informatie

De Waterlelie heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin drie ouders en drie personeelsleden zitting hebben. De MR overlegt minimaal zes keer per schooljaar onderling en daarnaast is er ook minimaal zes keer per jaar een vergadering met het managementteam.  Er is eveneens structureel contact met de ouderraad (OR) van de school.

Visie van de MR

De MR wil samen met de organisatie onze bijdrage leveren aan de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs, de zorg en de afgeleide diensten. Dit doet de MR in samenspraak met de achterban (zowel ouders als personeelsleden) waarbij het algemeen belang voorop staat.

De MR heeft als taak om de openheid en het onderling overleg in de school te bevorderen. Om dit te bewerkstelligen is de MR bevoegd om:

  • over een aantal in het ‘reglement medezeggenschapsraad’ vastgelegde onderwerpen advies uit te brengen aan het bestuur
  • instemming te verlenen met of te onthouden van een aantal in het ‘reglement medezeggenschapsraad’ vastgelegde onderwerpen
  • alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken
  • indien gewenst voorstellen over deze aangelegenheden aan het bestuur te doen
  • standpunten kenbaar te maken uit naam van het team en / of de ouders
  • minimaal éénmaal per jaar overleg te voeren met het bestuur van de Waterlelie.

De zittingsperiode van een MR lid is drie jaar met de mogelijkheid om deze periode één keer te verlengen met nog eens drie jaar. Ouders die geïnteresseerd zijn in de werkzaamheden van de MR of zich wellicht kandidaat willen stellen, kunnen hierover via de school contact opnemen met één van de leden van de MR.

De MR is te bereiken via email:  en telefonisch op 023 – 548 33 33.

De MR kent de volgende leden

Mevr. M. KloesPersoneelsgeledingVoorzitter
Mevr. R. WeijersPersoneelsgeledingNotulist
Dhr. F. LucassenPersoneelsgeledingLid
Mevr. A. van AndelOudergeledingLid
Dhr. A. BijlOudergeledingLid
Mevr. L. WanjonOudergeledingLid

Notulen

De notulen en andere publicaties van de MR zijn in te zien via onderstaande link.
Het benodigde wachtwoord is op te vragen via . 

School de waterlelie

Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

bereikbaarheid van de school

van maandag T/M vrijdag
van 08.15 uur tot 16.30 uur

Share This