Selecteer een pagina

Onderwijs – VSO

Er zijn 9 groepen waar leerlingen van 12 t/m 18 jaar op verschillende niveaus onderwijs krijgen aangeboden.

IBL

Deze groep Intensief Begeleide Leerlingen is een groep die om verschillende redenen extra zorg nodig heeft. Vaak is er sprake van complexe problematiek en vragen de leerlingen extra aandacht op meerdere gebieden. Het onderwijsprogramma richt zich op algemeen vormende vaardigheden en de toepassing daarvan in het dagelijks leven. Het sluit direct aan bij de behoefte en hulpvraag van de jongeren. Meestal is het uitstroomperspectief een dagactiviteitencentrum waar de arbeidsmatige activiteiten gericht zijn op zelfredzaamheid en praktische handvaardigheden.

Groepen 2012 – 2013

 

 

Oriënterend

In de onderbouwgroepen oriënteren de leerlingen zich op wonen, werken en vrije tijd besteding. Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau wordt de leerling ingedeeld in een stroom (A t/m F) en krijgt hij praktisch of theoretisch onderwijs aangeboden. Hij komt in aanraking met een breed AVO (Algemeen Vormend Onderwijs) vakkenpakket en daarnaast oefent de leerling arbeidsmatige vaardigheden in het AV&T lokaal, in de keuken, in het technieklokaal en in de tuin. In de blauwgroepen volgen de leerlingen onderwijs volgens het reguliere VMBO (BBL niveau). We werken in kleine groepen met een vaste groepsleerkracht en diverse vakdocenten.

Groepen 2012 – 2013

 

 

Voorbereidend

Vanuit de onderbouw stromen leerlingen door naar de middenbouwgroepen. Het programma in de Middenbouw is een voortzetting van het onderwijs in de onderbouwgroepen. Halverwege de middenbouw, op 15 jarige leeftijd, wordt een assessment afgenomen. Met het assessment brengen we de sociale en aarbeidsvaardigheden in kaart. Het uitstroomperspectief wordt besproken met de leerling en zijn ouders en vervolgens vastgelegd in een Trajectplan. Het uitstroomperspectief is richtinggevend voor de invulling van het onderwijsprogramma. Naast theoretische lessen in de klaslokalen en praktische lessen in praktijklokalen, worden groepslessen op locatie aangeboden zoals in de manege, de kinderboerderij en Intratuin. Leerlingen uit de blauwgroepen volgen onderwijs volgens het reguliere VMBO (BBL niveau). We werken in kleine groepen met een vaste groepsleerkracht en diverse vakdocenten.

Groepen 2012 – 2013

 

 

Schakelend

In de bovenbouwgroepen zitten leerlingen die gemiddeld 30% lessen in de klas volgen en 70% arbeidsmatige activiteiten verrichten zoals groepsstages, individuele stages en certificerings-lessen. Het onderwijs is volledig gericht op het uitstroomperspectief. Tijdens de groepsstage is permanent een stagebegeleider van de Waterlelie aanwezig en met de individuele stages worden de jongeren gecoacht door een stagecoach van het stagebureau van de Waterlelie. Voor een goede werkhouding wordt veel gewerkt aan de sociale vaardigheden. De schoolverlaters volgen wij nog twee jaar door middel van nazorg en/of jobcoaching vanuit de Waterlelie. In de blauwe groep zitten leerlingen die tijdelijk opgenomen zijn i.v.m. epilepsie of andere aan epilepsie gerelateerde aandoeningen. Deze groep wordt begeleid door twee groeps-leerkrachten en we maken gebruik van vakleer-krachten. Het niveau van deze leerlingen is divers, VMBO, HAVO, VWO, MBO. Zij volgen het onderwijsprogramma vanuit de thuisschool.

Groepen 2012 – 2013

 

 

Arbeidstoeleiding

Share This