oudercontacten

Educatief partnerschap

Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. We streven naar een wederzijdse betrokkenheid om optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Het hebben van een goede communicatie daarover is daarbij onontbeerlijk. De ouders zien wij als de ervaringsdeskundigen van hun kind en de leerkracht als onderwijsprofessional. Samenwerking tussen ouders en school staat centraal en vindt mede plaats tijdens de oudergesprekscyclus. Naast de geplande oudergesprekken en informatieavond(en) is het wenselijk dat de ouders en de school elkaar op de hoogte houden van gebeurtenissen die voor uw kind en onze leerling van belang zijn.

Oudergesprekscyclus

De oudercontacten voor het komend schooljaar zien er als volgt uit:

Nieuw schooljaarreceptie

We starten het schooljaar, 2019 / 2020, met een receptie op maandag 2 september van 14.15 uur – 15.30 uur. Op deze middag maakt u kennis met het klassenteam van uw kind, ontmoet u de andere ouders/verzorgers uit de groep van uw kind en krijgt u meer te horen over het reilen en zeilen in de groep.

Telefonisch-ouder-vertel-gesprek

Op de nieuw schooljaar receptie kunt u zich inschrijven voor een persoonlijk contact met de leerkracht. Tijdens het ‘einde schooljaar oudergesprek’ (van het afgelopen schooljaar) heeft u aan kunnen geven welke onderwerpen u belangrijk vindt in de overdracht naar een nieuwe leerkracht. In dit ouder-vertelgesprek zal dit aan de orde komen. Daarnaast heeft de leerkracht ook een aantal praktische vragen:

  • Hoe is de vakantie verlopen?
  • Hoe heeft uw kind de start van het schooljaar ervaren?
  • Zijn er actuele ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden?
  • Zijn er medicatie wijzigingen?
  • Is het duidelijk wat uw kind, wanneer, mee naar school moet nemen?
  • Welke afspraken maken we over de wijze van het uitwisselen van wetenswaardigheden en de voortgang van het leerproces?

Oudergesprekken

Tijdens deze gesprekken staat de voortgang van de schoolresultaten van uw kind centraal. U krijgt een terugkoppeling over de leerontwikkeling en er worden afspraken gemaakt voor de komende periode. De oudergesprekken vinden ’s middags en op één avond in dezelfde week plaats. U kunt met de groepsleerkracht, vakleerkrachten en therapeuten spreken over de vorderingen van uw zoon/dochter/pupil. In overleg met de leerkracht zijn leerlingen welkom bij oudergesprekken.

Einde schooljaar oudergesprek

Tijdens het einde schooljaar oudergesprek staat het OPP centraal. Het is de eindevaluatie van de doelen van het afgelopen schooljaar en er worden doelen voor het komende schooljaar besproken.

In de onderstaande planning kunt u lezen in welke weken de oudergesprekken zullen plaatsvinden. Zoals gebruikelijk ontvangt u daarvoor een uitnodiging.
De gesprekken zijn gepland na de toets weken.

Rapport

De leerlingen van leerroute 4B en 5 ontvangen ná de kerst en vóór de zomervakantie een rapport. De overige leerlingen krijgen aan het einde van het schooljaar hun rapport. Het rapport wordt geschreven door de leerkracht voor zijn of haar leerling. Zo krijgen de leerlingen inzicht in hun vorderingen.

Communicatie

Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling wordt er een communicatiemiddel gekozen en volgens wederzijdse afspraak wordt informatie uitgewisseld. Binnen de gehele school wordt er gewerkt met Social Schools. We stimuleren leerlingen van de afdeling VSO zelf voor relevante informatieoverdracht te zorgen. Dit is niet voor alle leerlingen haalbaar en zal dan ook niet van hen verwacht worden.

Voor leerlingen die opgenomen zijn binnen één van de afdelingen van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, is de telefoon of mail het beste middel om snel en gemakkelijk contact te houden.

Om de rust en continuïteit binnen de leergroepen te garanderen, vragen wij de ouders om de leerkrachten alleen vóór of ná schooltijd te bellen. Voor dringende gevallen zijn de adjunct-directeuren bereikbaar. Bij een ingrijpende gebeurtenis van uw kind wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Mocht u of de leerkracht behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek dan kan er altijd een afspraak gemaakt worden. Ouders kunnen ook een afspraak maken om een dagdeel in de groep van hun kind aanwezig te zijn.

De klassenteams, vakleerkrachten en therapeuten houden u via Social Schools op de hoogte van actuele gebeurtenissen in de groepen en binnen de school.

Vóór of ná schooltijd bellen

Om de rust en continuïteit binnen de leergroepen te garanderen, vragen wij de ouders om de leerkrachten alleen vóór of ná schooltijd te bellen. Voor dringende gevallen zijn de adjunct-directeur afdeling SO (RDO) of de adjunct-directeur afdeling VSO (RDO) bereikbaar. Bij een ingrijpende gebeurtenis van uw kind wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

 

 

Share This