Oudercontacten

Bron paragraaf 4.1 Schoolgids 2022-2023

Educatief Partnerschap

Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. We streven naar een wederzijdse betrokkenheid om optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Het hebben van een goede communicatie daarover is daarbij onontbeerlijk. De ouders zien wij als de ervaringsdeskundigen van hun kind en de leerkracht als onderwijsprofessional. Samenwerking tussen ouders en school staat centraal en vindt mede plaats tijdens de oudergesprekscyclus.

Naast de geplande oudergesprekken en informatieavond(en), die opgenomen zijn in de jaarkalender, is het wenselijk dat de ouders en de school elkaar op de hoogte houden van gebeurtenissen die voor uw kind en onze leerling van belang zijn. Alle ouders ontvangen de planning bij de start van het nieuwe schooljaar.

U ontvangt dan ook een overzicht met aanspreekpersonen SO of VSO zodat u weet “waar u voor wat bij wie terecht kunt”. Deze informatie is ook terug te vinden op www.dewaterlelie.net onder het kopje praktisch onder jaarplanning en aanspreekpersonen SO en VSO. 

 

 

Oudergesprekscyclus

De oudercontacten voor het komend schooljaar zien er als volgt uit:

We starten het schooljaar met een nieuw schooljaar receptie op maandag 5 september van 13:45 – 14:30 uur. Op deze middag maakt u kennis met het klassenteam van uw kind/pupil, ontmoet u de andere ouders/verzorgers uit de groep van uw kind en krijgt u meer te horen over het reilen en zeilen in de groep.

Voorafgaand aan de receptie worden ouders van alle leerlingen die in groep 8 gaan starten en ouders van VSO-leerlingen die stage gaan lopen een half uur eerder, om 13:15 uur, op school uitgenodigd voor een voorlichting. Voor de leerlingen die stage gaan lopen wordt dit verzorgd door het stagebureau, voor de leerlingen van groep 8 door een teamlid die op de hoogte is van het groep 8 programma.

 

(Telefonisch)-ouder-vertel-gesprek:

Op de nieuw schooljaar receptie kunt u zich inschrijven voor een persoonlijk contact met de leerkracht. Onze voorkeur gaat uit naar persoonlijk contact op school, echter u kunt ook aangeven dit contact liever telefonisch te hebben.

Tijdens het ‘einde schooljaar oudergesprek’ (van het afgelopen schooljaar) heeft u aan kunnen geven welke onderwerpen u belangrijk vindt in de overdracht naar een nieuwe leerkracht. In dit ouder-vertel zal dit aan de orde komen. Daarnaast heeft de leerkracht ook een aantal praktische vragen:

  • Hoe is de vakantie verlopen?
  • Hoe heeft uw kind de start van het schooljaar ervaren?
  • Zijn er actuele ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden?
  • Zijn er medicatie wijzigingen?
  • Is het duidelijk wat uw kind, wanneer, mee naar school moet nemen?
  • Welke afspraken maken we over de wijze van het uitwisselen van wetenswaardigheden en de voortgang van het leerproces?

 

Oudergesprekken

Tijdens deze gesprekken staat de voortgang van de schoolresultaten van uw kind centraal. U krijgt een terugkoppeling over de leerontwikkeling en er worden afspraken gemaakt voor de komende periode. De oudergesprekken vinden ’s middags en op één avond in dezelfde week plaats. U kunt net de groepsleerkracht, vakleerkrachten en therapeuten spreken over de vorderingen van uw kind. In overleg met de leerkracht zijn leerlingen welkom bij de oudergesprekken.

 

Einde schooljaar gesprek

Tijdens het einde schooljaar ouder-leerkracht-kind gesprek staat het OPP centraal. Het is de eindevaluatie van de doelen van het afgelopen schooljaar en er worden doelen voor het komende schooljaar besproken.

In de onderstaande planning kunt u lezen in welke weken de oudergesprekken zullen plaatsvinden. Zoals gebruikelijk ontvangt u daarvoor een uitnodiging. De gesprekken zijn gepland na de toetsweken.

Nieuw schooljaar receptie:   maandag 5 september 2022

Start gesprekken ouder(s)/ verzorger(s): week 37 maandag 12 – vrijdag 16 september 2022

Oudergespreksweek: week 44 maandag 31 oktober- vrijdag 4 november 2022

Oudergespreksweek: week 6 maandag 6 februari- 10 februari 2023 (donderdag 9 feb tot 21.00 uur)

Oudergespreksweek: eindgesprekken ouder(s)/ verzorger(s): week 28 maandag 10 juli-14 juli 2023 (dinsdag 11 juli tot 21.00 uur)

 

Rapport

Vóór de zomervakantie krijgen de leerlingen hun rapport. De leerkracht schrijft dit rapport voor de leerling. De leerling krijgt zo inzicht in zijn/haar eigen vooruitgang.

 

Communicatie

De Waterlelie gebruikt, naast telefonisch en persoonlijk contact, Social Schools (digitaal ouder-school communicatieplatform) als belangrijk communicatiemiddel met ouders. Ouders worden door de leerkracht van de groep op de hoogte gebracht van actuele gebeurtenissen.

Om de rust en continuïteit binnen de leergroepen te garanderen, vragen wij de ouders om de leerkrachten alleen vóór of ná schooltijd te bellen. Voor dringende gevallen zijn de adjunct-directeuren bereikbaar. Bij een ingrijpende gebeurtenis van uw kind wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Ouders kunnen ook een afspraak maken om een dagdeel in de groep van hun kind aanwezig te zijn.

School de waterlelie

Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

bereikbaarheid van de school

van maandag T/M vrijdag
van 08.15 uur tot 16.30 uur

Share This