ouderraad

Klassenouders

De klassenouder wordt ingezet in de groepen van de afdeling SO.
Het klassenteam benadert ouders op de informatieavond aan het begin van het nieuwe schooljaar om zich op te geven voor klassenouderschap.

Een klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen uit de klas. Het gaat primair om het coördineren van de organisatorische activiteiten in en buiten de klas, ter ondersteuning van de leerkracht.

Het klassenouderschap geldt in principe voor de duur van het schooljaar. Er wordt 1 klassenouder per groep aangesteld. Het klassenteam maakt met de klassenouders een afspraak om de activiteiten en de voorkomende taken van het komende jaar door te spreken. De klassenouders zullen via de informatieflits en de website worden voorgesteld.

Hulpouders

Tevens worden bij aanvang van het schooljaar tijdens de algemene informatieavond door de ouderraad hulpouders gevraagd. De hulpouders kunnen op afroep ingezet worden bij schoolbrede activiteiten.

Visie en missie van de ouderraad

De Waterlelie heeft sinds 1997 een Ouderraad (OR).

Het belangrijkste doel van de ouderraad is een wezenlijke bijdrage te leveren aan een plezierig en succesvol schoolleven van de kinderen. De ouderraad is er van overtuigd dat ouderbetrokkenheid een belangrijk onderdeel uitmaakt in de motivatie en inzet van kinderen en daarmee een stempel drukken op de kwaliteit van het onderwijs op school. Een goede communicatie en samenwerking met de schoolleiding, leerkrachten en de medezeggenschapsraad is daarvoor essentieel. De ouderraad richt zich ook op het ontwikkelen en versterken van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie,

Concreet betekent dit dat de inspanningen van de ouderraad gericht is op het helpen organiseren van allerlei activiteiten op zowel schoolniveau als klasniveau. Daarnaast creëert de ouderraad ruimte voor een ieder om ideeën en suggesties aan te dragen

De ouderraad bestaat uit actieve ouders en leerkrachten die een aantal keer per jaar samenkomen om de organisatie van activiteiten en andere taken te bespreken. Iedere activiteitencommissie heeft tevens een lid van de ouderraad als contactpersoon. De schoolleiding is hierbij deels ook aanwezig. Het is ook mogelijk voor ouders om agendapunten aan te dragen.

Rondom de ouderraad bestaat een kring van ouders die zich hebben opgegeven als klassenouder en hulpouder voor de klas van zijn/haar kind. Dit betekent dat deze ouders in overleg met de leerkracht ouders benaderen voor activiteiten op klasniveau zoals feestdagen, en andere activiteiten.

De ouderraad stelt zich beschikbaar voor ouders die incidenteel willen meehelpen bij taken en geeft hen daarbij relevantie informatie een aanwijzingen.

De ouderraad ziet ook toe op de inning van de ouderbijdrage en de besteding daarvan. Ieder jaar wordt de begroting opgesteld.

De OR organiseert samen met school o.a.  activiteiten rond de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Koningspelen en de cultuurmaand.
Heeft u vragen, ideeën, opmerkingen of wilt u zich aanmelden als OR Lid,  dan kunt u contact opnemen met  de Ouderraad via ouderraaddewaterlelie@hotmail.com

De Ouderraad kent de volgende leden

Dhr. j. van der MijeOuder (voorzitter)
Dhr. R. HawleyOuder (penningmeester)
Mevr. M. SpieringOuder (algemeen lid)
Mevr. A. BonooOuder (algemeen lid)
Mevr. J. GrootOuder (algemeen lid)
VacantOuder (algemeen lid)
Vertegenwoordiging vanuit het team
Mevr. A. ArsWaterlelie Teamlid SO
Mevr. S. v.d. PuttenWaterlelie Teamlid VSO
De school wordt tevens vertegenwoordigd door teamleiding
Lid op afroep
Mevr. J. v. VeenWaterlelie clustermanager onderwijs

Deel deze informatie

Deel dit met mensen die er belang bij hebben