Selecteer een pagina

Procedure toelating en plaatsing

De wet Passend Onderwijs verplicht het samenwerkingsverband (SWV) om voor alle kinderen een passende onderwijsplek te organiseren. De zorgplicht is verankerd in deze wet, waarin staat dat het bevoegd gezag van de school het aangemelde kind een passend onderwijsaanbod biedt of een onderwijsaanbod organiseert op een andere school.

Voor plaatsing op De Waterlelie is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze wordt afgegeven door het SWV van de woonplaats van het kind. Passend onderwijs wat betekent dit voor uw kind?

Na afgifte van een TLV bepaalt de Commissie van Begeleiding (CvB) van de Waterlelie of de leerling toegelaten wordt. Voorafgaande aan deze CvB-bespreking vindt er een kennismakingsgesprek met de clustermanager onderwijs en een intake plaats.

De intake bestaat uit een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker en tegelijkertijd een wen-moment van de leerling in een groep en een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) door de jeugdarts. De school vraagt voorafgaande aan de intake toestemming om elders informatie op te vragen. Dit betreft bijvoorbeeld medische gegevens, eventuele bevindingen van een psycholoog, informatie over de gezinssituatie en van de school of scholen waar het kind voorheen onderwijs volgde.

Nadat vaststaat dat de leerling op De Waterlelie toegelaten kan worden, worden in overleg met de groepsleerkracht en de ouders de startdatum van instroom op de Waterlelie en tevens de data voor de strategie- en integratiebespreking afgesproken.

School de waterlelie

Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

bereikbaarheid van de school

van maandag T/M vrijdag
van 08.15 uur tot 16.30 uur

Share This